Allmänna villkor lotteriår 2017-2018

Uppdaterade 20170329

1. Allmänt

1. 1  SKPF innehar lotteritillstånd avseende Lotteriet Guldkanten (Lotteriet) och tillämpar dessa Allmänna villkor med eventuella ändringar enligt avsnitt 1.4 (”Allmänna villkor”) för deltagande i Lotteriet.

1.2 Genom att anmäla sig till Lotteriet så accepterar lottköpare (Prenumerant) Lotteriets allmänna villkor.

1.3 Lotteriet har rätt att ändra dessa Allmänna villkor. Sådana ändringar träder i kraft tidigast fyra (4) veckor efter det att meddelande härom publicerats på lotterietguldkanten.se.

1.4 Om Prenumeranten inte godkänner ändring av villkor som är till nackdel för Prenumeranten, får denne säga upp prenumerationen till upphörande den dag då ändringen börjar gälla.

2. Villkor för att bli Prenumerant

2.1 Fysisk person som är folkbokförd i Sverige och fyllda 18 år får delta i Lotteriet. Prenumerant åtar sig att se till att dessa villkor är uppfyllda. 

3. Behandling av personuppgifter

3.1 Lotteriet behandlar uppgifter om Prenumeranter enligt Personuppgiftslagen (PUL) som Prenumeranten själv eller någon annan har tillhandahållit för att Lotteriet skall kunna fullgöra sina åtaganden i Lotteriet Guldkanten. Dessa uppgifter kan överlåtas från Lotteriet till tredje man för nyssnämnda ändamål alternativt för att Prenumeranten skall erhålla erbjudanden från samarbetspartners till Lotteriet.

3.2 I de fall anmälan till lotteriet sker utan uppgift om personnummer kommer Lotteriet Guldkanten att söka fram personnumret för att genomföra registrering. Detta för att säkerställa att prenumerant är 18 år, att korrekt folkbokföringsadress angivits samt för kontroll av antal lotter. Alla uppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL), se avsnitt 3.1.

3.3 Vinnare av större vinster i Lotteriet kan komma att publiceras i TV och annan massmedia, varvid vinnarens namn blir offentligt. Prenumerant samtycker till, utan krav på ersättning, Lotteriets behandling av personuppgifter, eventuellt deltagande i TV och annan massmedia.

3.4 Prenumerant har rätt att få upplysning om vilka personuppgifter som behandlas om denne. Prenumerant har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Lotteriet är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas enligt kontaktuppgifer på lotterietguldkanten.se.

4. Lottpris

4.1 Lotteriet Guldkantens lottpris är 40 kronor och avser deltagande med en skraplott.

4.2 Vid utebliven betalning av faktura skickas påminnelser till Prenumerant. Vid 2:a påminnelsen tillkommer påminnelseavgift om 60 kr, om betalning då uteblir kan inkassoåtgärder komma att vidtagas.

4.3 Vid två obetalda fakturor spärras kunden för fortsatta lottutskick till dess att skuld reglerats.

4.4 Om betalning inte görs via autogiro eller via annat automatiskt betalsätt, får en faktura avseende utskickade lotter. Det belopp som Prenumerant skall betala anges på fakturan eller motsvarande. Fakturan förfaller till betalning i enlighet med vad som föreskrivs däri. För fakturering uttas en administrativ avgift om 15 kr per faktura.

5. Lotteriet

5.1 I Vinstplanen beskrivs förutsättningarna och de närmare villkoren för Lotteriet och eventuellt andra dragningar kopplade till lotteriet, vilka skall äga rum i enlighet med de närmare förutsättningar som anges i Vinstplanen.

6. Vinst

6.1 Den som äger lotten som har utfallit med vinst är den som är berättigad till vinsten. Utbetalning av vinst görs inom 5 veckor från det att respektive vinstlott inkommit till Lotteriet.

6.2 Vinster skall lösas in senast den 30 juni 2017 för lotteritillståndet som säljs mellan 1 april 2017 till den 30 april 2018. Ej inlösta vinster tillfaller därefter Lotteriet Guldkanten.

7. Upphörande av deltagande

7.1 Prenumerant äger när som helst rätt att meddela Lotteriet att denne önskar utträda ur Lotteriet som Prenumerant. Prenumerant är då skyldig att betala de lotter som Prenumerant erhållit, eller som redan är administrerade för utskick och kommer till prenumerant inom 2 veckor. Återbetalning av betalade Lottpris görs inte. Observera att Prenumerant som betalar Lottpris via autogiro eller via annat automatiskt betalsätt måste göra en skriftlig uppsägning genom brev eller e-post till Lotteriet Guldkanten innehållande namn, personnummer samt kund- och/eller Lottnummer. Lotter som deltagit i lotteriet måste slutbetalas.

8. Ansvarsbegränsning

8.1 Lotteriet ansvarar endast för fel beträffande Lotteriet orsakade av grov vårdslöshet från Lotteriet sida. Lotteriet ansvar är begränsat till det belopp som motsvarar Prenumerants Lottpris för den skraplott där fel uppstått. Utöver vad som angivits i dessa Allmänna villkor ansvarar inte Lotteriet för någon skada som Prenumerant kan komma att drabbas av.

9. Force majeure

9.1 Lotteriet är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Allmänna villkor, om och i den mån underlåtenheten har sin grund i omständighet, som ligger utanför Lotteriet kontroll, som inte skäligen borde ha förutsetts och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen ifråga (såsom krig, krigshandling, myndighetsåtgärder, förändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, nyckelpersons sjukdom och därmed jämställda omständigheter).

10. Klagomål m.m.

10.1 Klagomål eller anspråk i anledning av felaktig eller utebliven vinstutdelning eller annat liknande förhållande skall, för att göras gällande, vara Lotteriet tillhanda inom 2 månader från sista försäljningsdag. Om sådant klagomål eller anspråk framställs efter nämnda tidpunkt tillfaller eventuella tvistiga medel Lotteriet.

11. Underleverantörer

11.1 Lotteriet äger rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden gentemot Prenumerant beträffande Lotteriet. Lotteriet svarar ej för eventuell brister i eller förseningar vid extern hantering, såsom vid post-, bank- eller Plusgirohantering.

Allmänna reklamationsnämnden

Kontakta vår kundservice om du har några klagomål. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Allmänna Reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Hemsida: www.arn.se

För gränsöverskridande e-handel se EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning
(http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 Spelansvar  18-logo-ny.png stodlinjen-ny.png